Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI JEJ UŻYTKOWANIA.

 

1. Zakres oferty online
Prowadzący stronę internetową nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność,
kompletność ani za jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z powództwa cywilnego w
stosunku do prowadzącego stronę internetową w zakresie strat materialnych lub niematerialnych
spowodowanych wykorzystaniem, bądź niewykorzystaniem oferowanych informacji, wzgl.
spowodowanych wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo
wykluczone, chyba że ze strony prowadzącego stronę internetową nastąpiło faktyczne umyślne lub
rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Prowadzący stronę
internetową wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania, bądź czasowego
albo całkowitego wstrzymywania publikacji części strony lub całego portalu bez specjalnego
powiadamiania o tym fakcie.
Informacje zostały udostępnione w stanie „JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI LUB
DODATKOWYCH WARUNKÓW, WYRAŻONYCH LUB DOMYŚLNYCH, OBEJMUJĄCYCH
RÓWNIEŻ, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH. Firma REGEL-air POLSKA nie będzie
odpowiedzialna względem żadnej osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od okoliczności, za
żadne szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie ani wynikowe, w tym również, lecz nie
wyłącznie, szkody spowodowane użytkowaniem lub wykorzystywaniem tych informacji, utratę
zysków lub przychodów lub koszty wynikające z konieczności stosowania zamienników, nawet
jeżeli osoby te zostały uprzednio poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.
Żadna zawartość niniejszej strony internetowej nie może być interpretowana jako zobowiązanie, ani
w drodze domniemania, zasady estoppel lub w inny sposób bez wyraźnie wyrażonej zgody.
Dotyczy to również licencji, praw patentowych, znaków firmowych oraz własności intelektualnej
firmy REGEL-air POLSKA.


2. Odsyłacze i linki
Nazwa REGEL-air ® i logo REGEL-air ®, znajdujące się na zamieszczonych materiałach, nie
mogą być wykorzystywane jako hotlink do strony internetowej firmy REGEL-air POLSKA bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy REGEL-air POLSKA .
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych ("Links"),
które są wyłączone z zakresu odpowiedzialności prowadzącego stronę internetową, przejęcie
odpowiedzialności cywilnej wchodzi w życie wyłącznie w przypadku, gdy prowadzący stronę
internetową wiedział o treściach niezgodnych z prawem i miał techniczną i wymaganą możliwość
zapobieżenia wykorzystaniu treści niezgodnych z prawem. Niniejszym prowadzący stronę
internetową oświadcza wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do powiązanych stron nie
występowały żadne nielegalne treści. Prowadzący stronę internetową nie ma wpływu na aktualne i
przyszłe kształtowanie, na zawartość stron ani na prawa autorskie i pokrewne prawa ochronne do
stron, do których utworzono linki/do powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od
wszelkich treści wszystkich stron do których utworzono linki/ powiązanych stron, na których po
utworzeniu do nich linków/odsyłaczy wprowadzono zmiany. Stwierdzenie to odnosi się do
wszystkich linków i odsyłaczy utworzonych w ramach własnego portalu internetowego oraz do
obcych wpisów w utworzonych przez prowadzącego stronę internetową księgach gości, forach
dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne, bądź niekompletne treści, a w
szczególności za straty wynikające z wykorzystania, bądź niewykorzystania tego rodzaju
zamieszczanych informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi oferent prowadzący stronę, do
której podano odsyłacz, nie zaś osoba, która poprzez linki wyłącznie odsyła do tego rodzaju
publikacji.


3. Prawa autorskie i pokrewne prawa ochronne oraz ochrona znaku towarowego
Prowadzący stronę internetową przestrzega we wszystkich publikacjach praw autorskich względem
użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Prowadzący stronę
internetową korzysta z samodzielnie wykonanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji
wideo i tekstów, bądź sięga do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nie
wymagających licencji. Wszelkie marki i znaki towarowe wymienione w obrębie portalu
internetowego, ew. chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie
obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaku towarowego oraz ochrony posiadania odnośnie
do zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaków firmowych nie oznacza, że nie są one
chronione przez prawa osób trzecich! Copyright opublikowanych obiektów, sporządzonych
samodzielnie przez prowadzącego stronę internetową przysługuje wyłącznie prowadzącemu stronę
internetową. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo
i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez wyraźnej nań zgody ze
strony prowadzącego stronę internetową zabronione.


4. Ochrona danych
Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub
biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), to podanie danych ze strony użytkownika
następuje wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług i ich opłacenie jest
– o ile to możliwe i konieczne pod względem technicznym - dozwolone również bez podawania
tego rodzaju danych, wzgl. w przypadku podania danych anonimowych lub pseudonimu.


5. Skuteczność prawna wyłączenia z odpowiedzialności cywilnej
Niniejsze wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty
internetowej, z której podano odsyłacz do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania
tego tekstu nie są zgodne, utraciły zgodność, są częściowo niezgodne z obowiązującym stanem
prawnym, to pozostałe części tego dokumentu pod względem zawartości i ważności pozostają
nienaruszone.