OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania
umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez REGEL-air® POLSKA Grzegorz
Falkowski z siedzibą w Niemczu, NIP: 554-231-71-96.
2. Definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy:
 Sprzedawca – REGEL-air® POLSKA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Niemczu; biuro Al.
Kard. Wyszyńskiego 50, 85-620 Bydgoszcz
 Kupujący – każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu
Cywilnego, który skierował do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się w ofercie
REGEL-air® POLSKA Grzegorz Falkowski. Przy czym REGEL-air® POLSKA Grzegorz
Falkowski nie ma obowiązku sprawdzenia prawdziwości oświadczenia drugiej strony
umowy, z którego wynika, że Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹
Kodeksu Cywilnego.
 Zamówienie – oświadczenie złożone w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedawcy,
przez osobę do tego uprawnioną, zawierające wolę zawarcia umowy.
 Towar - produkty i usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
 Dostawa – sprzedaż towaru znajdującego się w aktualnej ofercie REGEL-air® POLSKA
Grzegorz Falkowski
 Dostawca - spedytor, przewoźnik, kurier lub inny podmiot zajmujący się dostarczaniem
przesyłek
3. OWSiD, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych z firmą
REGEL-air® POLSKA Grzegorz Falkowski i mają do nich zastosowanie przez cały czas
trwania umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od
stosowania niniejszych OWSiD wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z REGEL-air® POLSKA
Grzegorz Falkowski przyjęcie OWSiD przy pierwszym lub kolejnym zamówieniu uważa się za
ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży oraz dostawy, aż do
czasu zmiany ich treści lub odwołania stosowania.
5. Wszelkie obowiązujące u Kupującego Ogólne Warunki zostają wyłączone w transakcjach z
REGEL-air® POLSKA Grzegorz Falkowski, gdzie jako wyłączne zastosowanie mają niniejsze
OWSiD.
§ 2. Zamówienia towaru
1. Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o Zamówienie (ofertę) złożone
przez Kupującego. Zamówienie może zostać skierowane do Sprzedawcy wyłącznie w formie
pisemnej (pocztą lub faksem) lub elektronicznej (e-mail) poprzez wysłanie Zamówienia przez
osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą pisemnego Potwierdzenia przez Sprzedawcę
Przyjęcia Zamówienia do realizacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
Wysłanie potwierdzenia odczytania wiadomości elektronicznej (e-mail) przez
Sprzedawcę nie jest równoznaczne z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia. W przypadku
gdy Kupujący nie otrzyma od Sprzedawcy Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia
(oświadczenie o przyjęciu oferty), wówczas przyjmuje się, iż Zamówienie nie zostało przyjęte
przez Sprzedawcę. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian
lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści Zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z
uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
3. Brak niezwłocznej odpowiedzi na zamówienie Kupującego, z którym Sprzedawca pozostaje w
stałych stosunkach gospodarczych nie poczytuje się za przyjęcie Zamówienia.
4. Dla ważności zamówienia Zamawiający powinien podać wszystkie dane należycie
identyfikujące nadawcę: pełną nazwę firmy, jej dane adresowe, NIP oraz adres dostawy, jeżeli
jest inny niż dane firmowe, imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do składania
zamówień w imieniu Kupującego a także numer telefonu do kontaktu ze Sprzedawcą oraz dla
firmy spedycyjnej/kurierskiej.
5. Kupujący składający Zamówienie po raz pierwszy winni dostarczyć Sprzedawcy aktualny
wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego. Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą
winni go informować na bieżąco o istotnych zmianach dokonywanych w treści wpisów w.w.
rejestrach.
6. Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając Zamówienie
poświadcza, iż OWSiD zna i akceptuje.
7. Każdorazowa zmiana postanowień poszczególnych umów lub dodatkowych uzgodnień wiąże
strony od chwili złożenia przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia ww. zmian i znajduje
zastosowanie tylko i wyłącznie do umowy, której dotyczyło, w tym do jednorazowych
specjalnych ofert cenowych nieujętych w Cenniku; nie ma zastosowania do innych umów
łączących strony.
8. Jakiekolwiek zmiany zamówienia bądź odwołanie Zamówienia nie mogą zostać dokonane bez
pisemnej zgody Sprzedawcy.
§ 3. Oferta, parametry techniczne towarów
1. Oferta towarów Sprzedawcy, katalogi, foldery, broszury oraz inne materiały informacyjne lub
reklamowe Sprzedawcy nie stanowią oferty handlowej wg. art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i
są publikowane tylko w celach informacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian
oferty.
2. Kupujący ma obowiązek znać parametry techniczne zamawianego towaru. REGEL-air®
POLSKA Grzegorz Falkowski dostarcza towar zgodny ze złożonym zamówieniem i nie ponosi
odpowiedzialności za jego dalsze wykorzystanie przez Kupującego.
3. Kupujący stosując oferowane przez Sprzedawcę produkty w innych krajach niż Niemcy
odpowiada za sprawdzenie zgodności parametrów technicznych i dokumentacji technicznej z
przepisami wentylacyjnymi obowiązującymi w danym kraju.
§ 4. Ceny
1. Ceny poszczególnych towarów wskazane są w ofercie Sprzedawcy i obowiązują we
wskazanym przez sprzedawcę terminie.
2. Podane ceny są cenami netto podanymi w euro (EUR) i nie zawierają podatku od towarów i
usług VAT, chyba że strony postanowiły inaczej. Podatek VAT zostaje automatycznie doliczony
do ceny netto w wysokości obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.
3. Wskazane w ofercie ceny nie obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia, cła, opłat
wwozowych i wywozowych (sprzedaż loco fabryka), chyba że w umowie wyraźnie
postanowiono inaczej.
4. Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu złożenia
zamówienia.
5. Zapłata ceny możliwa w złotych (PLN) lub w EUR.
6. W przypadku braku wyboru przez Kupującego w Zamówieniu waluty, w jakiej płatność ma
być dokonana, uznaje się, ze płatność ma być dokonana w PLN.
7. Jeżeli płatność ma być dokonana w PLN, cena podana w ofercie ulega przeliczeniu według
kursu sprzedaży EUR podanego w tabeli C Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień
wystawienia faktury pro forma.
8. Odbiór towaru może nastąpić we wskazanym przez Sprzedawcę terminie i we wskazanym
przez niego oddziale. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć towar do siedziby lub oddziału
Kupującego, strony na etapie realizacji zamówienia ustalają oddzielnie koszty dostawy i
innych związanych z tym usług.
9. Nieprzwidziane dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia obciążają
Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej.
10. Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania znacznie wzrosną ceny
towarów oferowanych przez producenta Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ceny w
odpowiednim zakresie lub do odstąpienia od umowy.
11. Sprzedawca ma prawo udzielić Kupującemu rabatów i upustów na podstawie indywidualnych
negocjacji z Kupującym. Indywidualne oferty specjalne nie zawierające terminu ważności
wygasają po upływie 30 dni od ich uzgodnienia.
§ 5. Warunki płatności i realizacja zamówienia
1. Podstawą płatności za zamówione towary jest przedpłata uzgodnionej kwoty za całość
zamawianego towaru na podstawie faktury pro forma. Faktura pro forma jest wystawiana na
postawie pisemnego zamówienia towaru zawierającego niezbędne dane Kupującego.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na podstawie faktury pro forma wystawionej przez
Sprzedawcę przesłanej pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) na podany w
zamówieniu adres.
3. Płatności należy dokonać w walucie wskazanej na fakturze pro forma oraz na wskazany w niej
rachunek bankowy Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnych uzgodnień w zakresie płatności. W tym
przypadku faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń i
potrąceń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
5. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczyć – o ile
nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnych
odsetek za opóźnienie, poczynając od dnia następnego po terminie płatności, określonym na
fakturze.
6. Sprzedawca w razie powzięcia informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego, może żądać
dokonania przez Kupującego natychmiastowej zapłaty za towar, bez względu na ustalone
wcześniej terminy zapłaty i/lub żądać przedstawienia przez Kupującego gwarancji dokonania
zapłaty w formie akceptowanej przez Sprzedającego.
7. W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Kupującego lub innych jego działań na
szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub
świadczenia usługi do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację
uzgodnionego świadczenia. Sprzedawca ma również uprawnienie do żądania
natychmiastowego uregulowania przez Kupującego wszelkich płatności na rzecz
Sprzedającego, zarówno tych już wymagalnych, jak i tych, których termin płatności jeszcze nie
nastąpił.
8. Jeżeli Kupujący po uprzednim zamówieniu Towaru zaniechał jego odbioru, wycofał się z
zamówienia, odstąpił od umowy lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizować umowę,
Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 60% wartości brutto w części
niezrealizowanego zamówienia.
9. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru realizowanej na indywidualne
zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie
przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww.
kary umownej.
10. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na
zasadach ogólnych.
11. Po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji
zamówienia.
12.W ostatnich dwóch tygodniach grudnia każdego roku, a także w czasie trwania
Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu czas realizacji
złożonych w tym okresie zamówień może się wydłużyć.
§ 6. Ilość, jakość, specyfikacja towarów
1. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (sztuka, para, komplet, rolka,
karton, paleta).
2. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową specyfikację zamówionego towaru (np. na
podstawie Listy typów REGEL-air® POLSKA).
3. Jeśli zamówienie nie określa żądanej kolorystyki bądź innych parametrów towaru, będzie on
dostarczony jako towar w wersji standard (np. "REGEL-air® K" kolor biały wraz z
uszczelkami w kolorze czarnym lub "REGEL-air® H" w kolorze białym).
4. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie weryfikuje informacji
technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających
jakość.
§ 7. Dostawa towaru
1. Strony w umowie uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru. Kupujący
zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej
realizacji zamówienia. Dostawa Zamówienia odbywa się na adres wskazany przez Kupującego
w trakcie składania Zamówienia.
2. Towar może być odebrany osobiście przez Kupującego lub osobę działającą na jego zlecenie.
W takim przypadku, jeżeli termin odbioru nie został ustalony, Kupujący zobowiązany jest
odebrać Towar w termine 7 dni roboczych od poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę o
możliwości odbioru towaru. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w ww.
terminie, Sprzedawca uprawniony jest do dostarczenia towaru Kupującemu do jego siedziby na
koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać. Kupujący winien
uzyskać uprzednią pisemną zgodę Sprzedawcy na wszelkie zmiany sposobu i terminu odbioru
Towaru przez Kupującego.
3. Dostawa Towaru o większej wartości może być uzależniona od przedłożenia Sprzedawcy
nieodwołalnego i bezterminowego poręczenia bankowego równego cenie Towaru wraz z
kosztami transportu i dalszymi kosztami wynikającymi z realizacji Zamówienia.
4. Uzgodnione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Czas realizacji zamówienia liczony
jest od momentu zaksięgowania płatności za zamówione towary. W przypadku braku
odrębnych ustaleń czas realizacji wynosi 40 dni. Czas realizacji zamówień towarów w
większych ilościach bądż towarów nie będących w stałej ofercie Sprzedawcy uzgadniany jest
indywidualnie. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie stosownie do okoliczności, jakie
nastąpią po zawarciu umowy, w tym na skutek działania/zaniechania samego Kupującego.
Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego wyłącznie do
odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części i jedynie wtedy, jeżeli
Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo
pisemnego wezwania – nie realizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 6.
Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę nie uprawnia Kupującego do roszczeń
odszkodowania w jakiejkolwiek formie bądź zakresie.
5. Sprzedawca ma w każdej chwili prawo do częściowej realizacji zamówienia i dostawy
częściowej.
6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru Kupującemu w umówionym terminie na skutek
przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej
dostawy towaru przez dostawców Sprzedawcy, nieterminowego odbioru towaru od Sprzedawcy
lub nieterminowej dostawy towaru do Kupującego przez firmy kuriersko-spedycyjne, zdarzenia
siły wyższej (m.in. powodzi, pożaru o dużych rozmiarach, trzęsienia ziemi, huraganu, epidemii,
strajków generalnych, zamieszek, działań zbrojnych, zakazów importu lub eksportu, blokady
granic lub portów, wprowadzenia embarga), nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy
Sprzedawcy – np. braku prądu, zakłóceń w dostępie do internetu, opóźnień transportowych i
celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym
transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych i
surowcowych – termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej
przeszkody lub w przypadku niemożliwości świadczenia do całkowitego lub częściowego
odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części.
7. W przypadku zmiany terminu dostawy na prośbę Kupującego lub w przypadku naruszenia
przez Kupującego w sposób zawiniony obowiązków współdziałania przy odbiorze Towaru
skutkującego niemożliwością dostawy, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru
przechodzi na Kupującego, zaś Towar zostanie przechowany przez Sprzedawcę lub wybrany
przez niego podmiot na koszt Kupującego. W takiej sytuacji dostawę uznaje się za
zrealizowaną, a na Kupującym ciąży obowiązek uiszczenia umówionej ceny oraz kosztów
przechowania Towaru. Koszt przechowania Towaru przez podmiot trzeci stanowi jego
wynagrodzenie. Obowiązkiem Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu dokumentów
umożliwiających odebranie Towaru, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem
w.w. dokumentów do czasu pełnej zapłaty ceny za Towar oraz kosztów przechowania.
Sprzedawca uprawniony jest do żądania naprawienia powstałej w związku z tym szkody.
8. Nie uregulowanie w terminie jakichkolwiek należności przez Kupującego wobec Sprzedawcy
uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania realizacji wszystkich Zamówień dotyczących
Kupującego; uzgodnione wcześniej terminy realizacji Zamówienia ulegają stosownemu
wydłużeniu.
9. Załadowanie i wysyłka towaru dokonywane są na na ryzyko Kupującego i nie są ubezpieczone
(loco fabryka). Na prośbę Kupującego Sprzedawca może ubezpieczyć towar na wypadek utraty,
uszkodzenia, szkód transportowych i ognia oraz dodatkowo zabezpieczyć towar przed
szkodami w transporcie. Powstałe w związku z tym koszty ponosi Kupujący.
10. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w czasie transportu Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie
Dostawcy zaś kopię wysłać do Sprzedawcy. Widoczne uszkodzenia przesyłki Kupujący
zobowiązany jest zgłosić Dostawcy natychmiast przy odbiorze przesyłki.
§ 8. Realizacja dostawy i przejście ryzyka
1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania towaru upoważnionej
do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.W tym momencie następuje
przeniesienie ryzyka zagubienia, uszkodzenia lub utraty Towaru na Kupującego.
2. Przy opóźnieniu odbioru towaru od Sprzedawcy ryzyko dostawy przechodzi na Kupującego z
chwilą powiadomienia go o możliwości odbioru towaru we wskazanym i uzgodnionym
wcześniej z Kupującym oddziale Sprzedawcy.
3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa odbywa się według
standardów obowiązujących u Sprzedawcy.
§ 9. Opakowanie
1. Sprzedawca jest zobowiązany do opakowania towaru w sposób odpowiadający jego
właściwościom.
2. Jeżeli do transportu użyte zostały palety lub inne szczególnie oznakowane opakowania z
informacją, że są przekazywane wyłącznie na zasadzie wypożyczenia, pozostają one po
dostawie towaru własnością REGEL-air® POLSKA Grzegorz Falkowski. Do momentu zwrotu
takich opakowań są one przechowywane przez Kupującego na jego koszt. Zwrot palet lub
innych szczególnie oznakowanych opakowań przekazanych na zasadzie wypożyczenia
powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy na koszt i ryzyko
Kupującego, bez dodatkowego wezwania. W razie przekroczenia terminu zwrotu określonego
powyżej Sprzedawca ma prawo naliczyć karę umowną w stosownej wyskości za każdą paletę
lub inne szczególnie oznakowane opakowanie. Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza
możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w przypadku uszkodzenia opisanych wyżej
palet i innych szczególnie oznakowanych opakowań przekazywanych na zasadzie
wypożyczenia.
4. Po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy istnieje możliwość wymiany palet bezpośrednio
przy dostawie towaru (palety Sprzedającego na nieuszkodzone palety Kupującego).
5. Inne, nie oznakowane szczególnie opakowania i zabezpieczenia towaru stanowią koszty
własne, nie podlegają zwrotowi, koszty ich utylizacji ponosi Kupujący.
§ 10. Rękojmia
1. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze towaru do natychmiastowego sprawdzenia towaru
pod względem ilościowym i jakościowym, jego zgodności z treścią Dowodu Dostawy WZ
firmy REGEL-air® POLSKA (dokument wydania towaru) lub treścią niemieckiego dokumentu
dostawy "Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH.
2. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z Dokumentem Dostawy
WZ firmy REGEL-air® POLSKA lub z dokumentem „Lieferschein" firmy INNOPERFORM
GmbH dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym
Sprzedawcę w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad
jakościowych towaru, nie później jednak niż 5 dni roboczych po otrzymaniu towaru. Dla
zachowania terminów zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed
upływem tego terminu listem poleconym.
4. Wady towaru winny zostać zgłoszone na standardowym formularzu (Dowód Dostawy WZ
firmy REGEL-air® POLSKA lub "Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH). Minimalna
treść zgłoszenia reklamacyjnego powinna obejmować dane identyfikujące towar, w tym typ
towaru i numer faktury pro forma bądz faktury VAT, datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis
samej wady a także okoliczności jej ujawnienia.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego następuje w terminie 14 dni od daty jego skutecznego
wpływu lub złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia
reklamacyjnego jest czasem orientacyjnym, który może ulec zmianie, w szczególności w
przypadu analizy towaru przez producenta lub podmiot zewnętrzny.
6. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał przedmiotu umowy w ww.
zakresie i terminach.
7. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji
Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji do chwili jej zakończenia, tj. przesłania
odpowiedniej informacji przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty,
dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, faktury pro forma, Dokumentu
Dostawy WZ firmy REGEL-air® POLSKA lub dokumentu "Lieferschein" firmy
INNOPERFORM GmbH, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
9. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 3., Sprzedawca zobowiązuje się według
własnego wyboru wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich
przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w
magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana towaru zostanie dokonana w terminie
uzgodnionym ze Sprzedawcą. Kwestionowany towar winien być przekazany Sprzedawcy jako
zwrot w drodze wymiany na towar wolny od wad lub udostępniony w celu usunięcia przez
Sprzedawcę jego wad.
10. W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany, uznany przez Sprzedawcę
w drodze reklamacji za wadliwy towar (wady ukryte zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu),
Sprzedawca ma prawo według własnego wyboru do naprawienia wadliwego towaru lub
wymiany na towar bez wad.
11. W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany towar w sposób
niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji Kupującego.
12. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się
odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji
zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się do
towarów wadliwych.
13. Kupujący, który wskutek stwierdzenia wady fizycznej towaru odstępuje od umowy lub żąda
dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może odesłać towaru do
Sprzedawcy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku
zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu
Cywilnego.
15. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z płatnościami za
zrealizowaną dostawę.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy towar przechowywany był w
sposób nieprawidłowy lub użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami
technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych
osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
17. Roszczenia z tyułu rękojmi oraz pozostałe roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do
wartości przedmiotu danej dostawy.
18. Sprzedawca nie odpowiada z jakiegokolwiek tytułu za utracone korzyści, szkody pośrednie
oraz koszty wynikające ze wstrzymania produkcji.
§ 11. Zwrot towarów
1. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i
uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach
produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne. W przypadku towarów pakowanych
fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
2. Zwrot towarów możliwy jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz po
uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji.
3. Zwrot towarów odbywa się w oparciu o dokumenty Sprzedawcy.
4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru w sposób należycie
zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem.
§ 12. Roszczenia odszkodowawcze
1. Sprzedający oraz jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną
Kupującemu umyślnie. Powyższe oznacza, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
działania/zaniechania nieumyślne. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za szkodę po stronie Kupującego w postaci strat gospodarczych oraz utraconych korzyści
wynikających z wadliwego towaru.
2. Kupujący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania instrukcji dotyczących dalszego
przetwarzania towarów (instrukcje montażu). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w
przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez
Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia towaru do eksploatacji lub
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i
jednostkowego stosowania. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności
zastosowania produktów REGEL-air® POLSKA z obowiązującymi w danym kraju normami i
przepisami.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej, bądź innej
okoliczności, na przebieg której strony nie mają wpływu, np. powodzi, pożaru o dużych
rozmiarach, trzęsienia ziemi, huraganu, epidemii, zamieszek, strajków generalnych, działań
zbrojnych, zakazów importu lub eksportu, blokady granic lub portów, wprowadzenia embarga,
restrykcji celnych, walutowych i energetycznych, powszechnego niedoboru towarów,
nadzwyczajnych decyzji władz czy braku bądź opóźnienia w realizacji zamówień przez
dostawców Sprzedającego, wynikające z którejkolwiek opisanej w tym punkcie przyczyny.
§ 13. Zastrzeżenie prawa własności
1. Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny zakupu oraz
wszystkich innych zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że strony osobno ustalą w
formie pisemnej inne uzgodnienia.
2. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci pełną należność za dostarczony Towar, jednak nie
zaspokoi w całości innych zobowiązań wynikających z jego relacji gospodarczych ze
Sprzedawcą, Sprzedawca dodatkowo zachowuje prawo własności do dostarczonych Towarów
do chwili pełnego spłacenia wszelkich zaległych wierzytelności z tytułu współpracy handlowej
z Kupującym. Sprzedawca ma prawo do zaliczania płatności na najdalej wymagalne
zobowiązania Kupującego nawet, gdy z treści czynności dokonywanych przez Kupującego
wynika coś innego.
3. Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru w
ramach zgodnej z prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania,
połączenia lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości
wystawionej faktury za towar podlegający zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych
przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte
zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWSiD i podlegają
bezpłatnemu przechowywaniu przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do
przedstawienia Sprzedawcy wszelkich informacji na temat stanu, zapasów i miejsca
przechowywania Towarów będących własnością Sprzedawcy i przeniesionych roszczeń wobec
Sprzedawcy oraz zapewnia dostęp do miejsca składowania Towaru w każdym czasie w celu
dokonania oględzin zatrzymanego towaru. Ponadto, na żądanie Sprzedawcy, Kupujący
zobowiązany jest do wyraźnego zamieszczenia na opakowaniach informacji o prawie
własności Sprzedawcy i do poinformowania swoich klientów o przeniesieniu roszczeń na
Sprzedawcę.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o każdym przypadku
egzekucji skierowanej do Towaru oraz o innych przypadkach działań naruszających
własność/współwłasność Sprzedawcy, a ponadto podjąć niezbędne działania zaradcze.
Wszelkie powstałe w związku z działaniami zaradczymi koszty mające na celu zwolnienie,
wydanie lub przywrócenie stanu pierwotnego Towaru objętego zastrzeżonym prawem
własności ponosi Kupujący. Powyższe dotyczy także kosztów uzasadnionych postępowań
sądowych, o ile kosztów tych nie będzie można wyegzekwować od osoby trzeciej.
§ 14. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu
1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia
1980 r (dz. U. z 1997 t., Nr 45, poz. 286).
2. Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest
Bydgoszcz.
3. W stosunku do wszelkich sporów mogących wynikać bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych
uregulowań, jak również z zawartej między stronami umowy, określa się właściwość miejscową
sądów powszechnych zgodną z siedzibą Sprzedawcy.
4. W stosunkach handlowych między Sprzedawcą a Kupującym wiążące są postanowienia
umowy, w której zastosowanie ma język polski, także, jeżeli umowy zostały sformułowane w
innym języku.
§ 15. Inne ustalenia
1. Strony wyłączają jakąkolwiek cesję praw wynikających z zawartych z REGEL-air® POLSKA
umów lub złożonych zamówień w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD, pozostałe
postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą.
Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym
będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało sens i zamiar postanowienia nieskutecznego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień OWSiD w każdym czasie.
Kupujący jest zobowiązany przed każdym złożeniem zamówienia do zapoznania się z aktualną
treścią OWSiD. Do realizacji Zamówień, które zostały złożone przed zmianą OWSiD
zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia.
4. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego
działalnością.
5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).


REGEL-air ® POLSKA Grzegorz Falkowski, marzec 2018