OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez REGEL-air®Polska.
 2. Definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy:

  • Sprzedawca – REGEL-air® POLSKA z siedzibą w Niemczu
  • Kupujący – każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, który skierował do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się w ofercie REGEL-air® POLSKA.
  • Zamówienie – oświadczenie złożone w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedawcy, przez osobę do tego uprawnioną , zawierające wolę zawarcia umowy.
  • Dostawa – sprzedaż towaru znajdującego się w aktualnej ofercie REGEL-air® POLSKA.

 3. OWSiD, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych z firmą REGEL-air® POLSKA i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWSiD wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z REGEL-air® POLSKA przyjęcie OWSiD przy pierwszym lub kolejnym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży oraz dostawy, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania stosowania.
 5. Wszelkie obowiązujące u Kupującego Ogólne Warunki zostają wyłączone w transakcjach z REGEL-air® POLSKA , gdzie jako wyłączne zastosowanie mają niniejsze OWSiD.

 

§ 2. Zamówienia towaru

 1. Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie (ofertę) złożone przez Kupującego. Zamówienie może zostać skierowane do Sprzedawcy wyłącznie w formie pisemnej (pocztą lub faksem) lub elektronicznej poprzez wysłanie zamówień przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.

 3. Brak niezwłocznej odpowiedzi na zamówienie Kupującego, z którym Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.

 4. Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż OWSiD zna i akceptuje.

 5. Każdorazowa zmiana postanowień poszczególnych umów lub dodatkowych uzgodnień wiąże strony od chwili złożenia przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia ww. zmian i znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do umowy, której dotyczyło; nie ma zastosowania do innych umów łączących strony.

 6. Jakiekolwiek zmiany zamówienia bądź odwołanie zamówienia nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 3. Oferta, parametry techniczne towarów

 1. Oferta towarów Sprzedającego jest niezobowiązująca.
 2. Kupujący ma obowiązek znać parametry techniczne zamawianego towaru. REGEL-air® POLSKA dostarcza towar zgodny ze złożonym zamówieniem i nie
  ponosi odpowiedzialności za jego dalsze
  wykorzystanie przez Kupującego.

§ 4. Ceny

 1. Ceny poszczególnych towarów wskazane są w ofercie Sprzedawcy i obowiązują we wskazanym przez sprzedawcę terminie. Wskazane w ofercie ceny nie obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia, cła, opłat wwozowych i wywozowych, chyba że w umowie wyraźnie postanowiono inaczej.

 2. Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia. Ceny towarów zależne są od aktualnego kursu euro.

 3. Ceny podane w euro wymagają przeliczenia wg aktualnego kursu sprzedaży waluty w NBP na dzień przystąpienia do realizacji zamówienia.

 4. Ceny wskazane przez Sprzedawcę w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, chyba że strony postanowiły inaczej. Podatek VAT zostaje automatycznie doliczony do ceny netto w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

 5. Odbiór towaru może nastąpić we wskazanym przez Sprzedawcę terminie i we wskazanym przez niego oddziale. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć towar do siedziby lub oddziału Kupującego, strony na etapie realizacji zamówienia ustalają oddzielnie koszty dostawy i innych związanych z tym usług.

 6. Nieprzewidziane dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia obciążają Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej.

 7. Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania znacznie wzrosną ceny towarów oferowanych przez producenta Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ceny w odpowiednim zakresie lub do odstąpienia od umowy.

 8. Sprzedawca ma prawo udzielić Kupującemu rabatów i upustów na podstawie indywidualnych negocjacji z Kupującym.

§ 5. Ilość, jakość, specyfikacja towarów

 1. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (sztuka, para, komplet, karton, paleta).

 2. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową specyfikację zamówionego towaru (np. na podstawie Listy typów REGEL-air®).

 3. Jeśli zamówienie nie określa żądanej kolorystyki bądź innych parametrów towaru, będzie on dostarczony jako towar w wersji standard (np. REGEL-air® w kolorze białym, uszczelki w kolorze czarnym).

 4. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

§ 6. Dostawa towaru

 1. Strony w umowie uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru. Kupujący zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

 2. Uzgodnione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego wyłącznie do odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części i jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego wezwania – nie realizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 5. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę nie uprawnia Kupującego do roszczeń odszkodowania w jakiejkowiek formie bądź zakresie.

 3. Uzgodnione terminy dostaw rozpoczynają swój bieg w przypadku przedpłaty na podstawie faktury pro forma od momentu zaksięgowania uzgodnionej kwoty na koncie bankowym Sprzedającego. Przedstawienie potwierdzenia przelewu nie rozpoczyna biegu terminu realizacji zamówienia/dostaw.

 4. Sprzedawca ma w każdej chwili prawo do częściowej realizacji zamówienia i dostawy częściowej.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru Nabywcy w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedawcy – np. brak prądu, opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych i surowcowych – termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody lub w przypadku niemożliwości świadczenia do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części .

§ 7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

 2. Przy opóźnieniu odbioru towaru od Sprzedawcy ryzyko dostawy przechodzi na Kupującego z chwilą powiadomienia go o możliwości odbioru towaru we wskazanym i uzgodnionym wcześniej z Kupującym oddziale Sprzedawcy.

 3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa odbywa się według standardów obowiązujących u Sprzedawcy.

§ 8. Opakowanie

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do opakowania towaru w sposób odpowiadający jego właściwościom.

 2. Jezeli do transportu użyte zostały palety lub inne szczególnie oznakowane opakowania, to przekazywane są one wyłącznie na zasadzie wypożyczenia. Dostarczone ewentualnie razem z towarem palety pozostają także po dostawie własnością REGEL-air POLSKA i są do zwrotu najpóźniej w okresie do 2 miesięcy od daty dostawy na koszt Kupującego bez wzywania Kupującego do zwrotu tych palet bądź szczególnie oznakowanych opakowań. Sprzedający ma prawo zażadać odszkodowania za ewentualne uszkodzenia opisanych wyżej palet i opakowań. Istnieje możliwość wymiany palet bezpośrednio przy dostawie towaru (palety Sprzedającego na nieuszkodzone palety Kupującego).

 3. Inne, nie oznakowane szczegółnie opakowania towaru stanowią koszty własne, nie podlegają zwrotowi, koszty ich utylizacji ponosi Kupujący.

§ 9. Rękojmia

 1. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze towaru do natychmiastowego sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym, jego zgodności z treścią Dowodu Dostawy Wz firmy REGEL-air POLSKA (dokument wydania towaru) lub treścią niemieckiego dokumentu dostawy "Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH.

 2. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z Dokumentem Dostawy Wz Firmy REGEL-air POLSKA lub z dokumentem 'Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Sprzedawcę (REGEL-air POLSKA) w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednak niż 3 dni robocze po otrzymaniu towaru. Dla zachowania terminów zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym.

 4. Kwestionowany towar winien być zgłaszany na standardowym formularzu (Dowód Dostawy Wz firmy REGEL-air POLSKA lub "Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH).

 5. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał przedmiotu umowy w ww. zakresie i terminach.

 6. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji do chwili jej zakończenia, tj. przesłania odpowiedniej informacji przez Sprzedawcę.

 7. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, Dokumentu Dostawy Wz firmay REGEL-air POLSKA lub dokumentu "Lieferschein" firmy INNOPERFORM GmbH a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 8. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 3., Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana towaru zostanie dokonana w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą. Kwestionowany towar winien być przekazany Sprzedawcy jako zwrot w drodze wymiany na towar wolny od wad.

 9. W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany towar w sposób niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji Kupującego.

 10. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

 11. Kupujący, który wskutek stwierdzenia wady fizycznej towaru odstępuje od umowy lub żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego nie może odesłać towaru do Sprzedawcy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego.

 13. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z płatnościami za zrealizowaną dostawę.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy towar przechowywany był w sposób nieprawidłowy lub użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

 15. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz pozostałe roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wartości przedmiotu danej dostawy.

 16. Sprzedawca nie odpowiada z jakiegokolwiek tytułu za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz koszty wynikające ze wstrzymania produkcji.

§ 10. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

 2. Zwrot towarów możliwy jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji.

 3. Zwrot towarów odbywa się w oparciu o dokumenty Sprzedawcy.

§ 11. Roszczenia odszkodowawcze

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Kupującego w postaci strat gospodarczych oraz utraconych korzyści wynikających z wadliwego towaru.

 2. Kupujący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje montażu). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia towaru do eksploatacji lub dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności, na przebieg której strony nie mają wpływu, np. takiej jak: strajki, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towarów, nadzwyczajne decyzje władz czy braki bądź zwłoka w realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego wynikające z którejkolwiek opisanej w tym punkcie przyczyny.

§ 12. Warunki płatności

 1. Podstawą płatności za zamówione towary jest przedpłata uzgodnionej kwoty za całość zamawianego towaru na konto bankowe Sprzedawcy na podstawie faktury pro forma. Faktura pro forma jest wystawiana na postawie pisemnego zamówienia towaru zawierającego niezbędne dane Kupującego. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy należnej kwoty Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnych uzgodnień w zakresie płatności. W tym przypadku faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń i potrąceń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

 3. W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczyć – o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

 4. Sprzedawca w razie powzięcia informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego, może żądać dokonania przez Kupującego natychmiastowej zapłaty za towar, bez względu na ustalone wcześniej terminy zapłaty i/lub żądać przedstawienia przez Kupującego gwarancji dokonania zapłaty w formie akceptowanej przez Sprzedającego.

 1. W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usługi do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia. Sprzedawca ma również uprawnienie do żądania natychmiastowego uregulowania przez Kupującego wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego, zarówno tych już wymagalnych, jak i tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.

 2. Jeżeli Kupujący po uprzednim zamówieniu towaru zaniechał jego odbioru, wycofał się z zamówienia, odstąpił od umowy lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizować umowę, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 60% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.

 3. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru realizowanej na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

 4. Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§ 13. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba że strony osobno ustalą w formie pisemnej inne uzgodnienia.

 2. Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru w ramach zgodnej z prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWSiD i podlegają bezpłatnemu przechowywaniu przez Kupującego. Kupujący zapewnia Sprzedawcy dostęp do miejsca składowania towaru w każdym czasie w celu dokonania oględzin zatrzymanego towaru.

§ 14. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (dz. U. z 1997 t., Nr 45, poz. 286). Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest Bydgoszcz.

 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wynikać bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową sądu polskiego odpowiednią do Sprzedawcy.

 3. W stosunkach handlowych między Sprzedawcą a Kupującym ma zastosowanie prawo polskie. Jako język umów wiążące zastosowanie ma język polski, także, jeżeli umowy zostały sformułowane w innym języku.

§ 15. Inne ustalenia

 1. Strony wyłączają jakąkolwiek cesję praw wynikających z zawartych z REGEL-air® POLSKA umów lub złożonych zamówień w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

 3. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

REGEL-air®POLSKA, luty 2013